ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY BUDOWLANE

Usługi przy pomocy sprzętu budowlanego, transportowego oraz wykwalifikowanych pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi realizacjami oraz pobrania oferty.

Roboty ziemne

 • Roboty przygotowawcze – karczowanie drzew i krzewów,
 • Wykopy (mechaniczne oraz ręczne),
 • Plantowanie i niwelacja terenu (mechaniczne oraz ręczne),
 • Formowanie i zagęszczanie nasypów (mechaniczne oraz ręczne),
 • Umocnienie ścian wykopów,
 • Umocnienie dna i skarp rowów lub kanałów,
 • Odwodnienie wykopów,
 • Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami,
 • Separacja warstw gruntu,
 • Hydroizolacja gruntu geomembranami,
 • Ścianki szczelne z grodzic winylowych PCV – zabijanie i wyciąganie.

Budownictwo drogowe:

 • Podbudowy,
 • Nawierzchnie,
 • Krawężniki, obramowania i obrzeza,
 • Chodniki,
 • Urządzenia odwadniające,
 • Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające,
 • Mieszanki mineralno-bitumiczne i betonowe,
 • Remonty cząstkowe nawierzchni.

Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne.

 • Sieci drenarskie (projektowanie, remonty, wykonawstwo),
 • Budowle na sieci drenarskiej (wyloty drenarskie, studzienki drenarskie, studzienki obserwacyjne),
 • Konstrukcje betonowe, żelbetowe i drewniane,
 • Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki,
 • Konstrukcje faszynowe i palisady,
 • Deszczownie,
 • Przepusty rurowe bez piętrzenia / z piętrzeniem,
 • Zastawki, jazy,
 • Bystrooki, wodopoje, brody,
 • Przepusty wałowe, mnichy,
 • Umocnienia dna i skarp przy przepustach i zastawkach,
 • Konstrukcje i mechanizmy budowli wodno-melioracyjnych (projektowanie, wykonawstwo i montaż),
 • Systemy ograniczające odpływ z sieci drenarskich (projektowanie, wykonawstwo i montaż),
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe, piezometry, oznakowania, znaki wodne, repery i łaty wodowskazowe (montaż),
 • Uszczelnienia i drenaże korpusów wałów.
 • Inne: Zbiorniki retencyjne / przeciwpożarowe / rekreacyjne / wodne, stawy rybne, stawy hodowlane, oczka wodne.

Inne:

 • Prace wyburzeniowe i prace rozbiórkowe,
 • Kruszenie, kamienia, betonu i gruzu,
 • Recykling gruzu.